TARİFE RAPORU

Evsel Katı Atık Tarife Raporu

27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince Atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” biçimindeki düzenleme gereği ve bahse konu mevzuata dayanılarak EKAYSİS programı yazılmıştır.

EKAYSİS’in amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin yapılması ve evsel katı atıktan kaynaklı ücretlerin mevzuata uygun ve adil bir şekilde kolayca hesaplanarak raporlanmasıdır.

Tarife Hesaplama İlkeleri

Toplam Sistem Maliyetinin Hesabı

Tarifelerinin Belirlenmesi

Tarifeler

Faturalandırma ve Muhasebeleştirme

Sonuç ve Değerlendirme